7 – Inloggen – Orderstatus – Juridisch

INLOGGEN?
Als u zich registreert, dan hoeft u bij een volgende bestelling niet steeds al uw gegevens opnieuw in te vullen. U kunt vervolgens eventueel een wensenlijstje aanleggen. Dat is uitsluitend voor uw eigen gemak, u krijgt hierna geen mails of aanbiedingen (zie ook Privacybeleid onderaan elke pagina). U kunt registeren en inloggen door op Mijn account te klikken, rechtsboven op de webpagina.

ORDERSTATUS
Na inloggen wordt het ook mogelijk om uw orderstatus on-line te raadplegen en om vorige bestellingen te bekijken (dit wordt voor u geregistreerd vanaf de datum van inloggen). De orderafhandeling wordt gedaan vanuit het magazijn van Holland Link te Rotterdam. Langskomen of afhalen kan uitsluitend op afspraak (zie onder Contact).

PRIVACY
Van ons zult u geen onzinnige privacy mails ontvangen die eigenlijk meer aan spam doen denken. Onze mailbox zit elke dag ook al vol genoeg. Daarbij willen we ook geen hype maken van iets wat wij doodnormaal vinden. Onze website gebruikt uitsluitend essentiële, functionele cookies die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat u niet op elke nieuwe pagina opnieuw gegevens hoeft in te voeren (zoals log-in of winkelwagentje). Zie voor meer informatie ons Privacy beleid (link onderaan iedere pagina).
Wij verwerken verder alleen die gegevens die we nodig hebben om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Deze gegevens worden door ons verder niet geanalyseerd of gedeeld met derden, behalve dan met de pakketdiensten (anders u krijgt u uw spullen immers niet).
Hebt u vragen, stuur dan even een mail naar ons (info@hollandlink.eu). U krijgt dan uiteraard per omgaande antwoord, zoals altijd. Wij geloven meer in gezond boerenverstand en goed overleg dan in ingewikkelde regels en (dure) certificeringen.
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HOLLAND LINK
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Holland Link en een consument waarop Holland Link deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Holland Link, voor de uitvoering waarvan derden moeten worden betrokken en voor overeenkomsten onder de handelsnamen “Holland Link HiFi” en “Holland Link Analoog & Vinyl”.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De handelsnamen “Holland Link Webshop”, “Holland Link Boutique en Ligne” en de webshop www.hollandlink.nl vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Holland Link.
5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5 is de Wet Koop op Afstand van toepassing op aankopen in deze webshop.
Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn gesteld in Euro’s, zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Holland Link om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.
2. Holland Link is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de consument deze binnen 30 dagen aanvaardt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Ondernemingen buiten Nederland kunnen geleverd krijgen zonder berekening van BTW, mits zij beschikken over een geldig BTW Identificatie nummer. In dat geval dienen zij bij hun bestelling dat nummer bekend te maken.
4. Holland Link kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Holland Link daaraan niet gebonden.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Holland Link niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3 – Opdracht en levering
1. Nadat u uw on-line bestelling afgerond heeft, ontvangt u direkt een automatische bevestiging per email. Wanneer u deze niet ontvangt, is er iets niet goed gegaan: u kunt bijvoorbeeld bij het ingeven van uw eigen email-adres een typefout gemaakt hebben.
Controleer dus het ingevoerde adres zorgvuldig voordat u verdergaat met de afsluiting. In geval van twijfel neemt u even kontakt met ons op per email: info@hollandlink.eu
2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af showroom / magazijn van Holland Link te Rotterdam.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Holland Link hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen Holland Link en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Holland Link bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Holland Link behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Indien de consument de wijze van bezorging / verzending heeft bepaald, dan is het risico van deze verzending voor de
consument.
5. Indien Holland Link een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. In principe zijn alle door ons aangeboden goederen in voorraad bij Holland Link of bij de betreffende importeur of fabrikant, behalve indien anders aangegeven. Een bestelling wordt in het algemeen binnen 1 of 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Wanneer er sprake is van een levertijd wordt u dit binnen 5 werkdagen meegedeeld.
6. Mocht u geïnteresseerd zijn in artikelen, waarvoor een levertijd wordt aangegeven, neem dan even per email contact met ons op.
Artikel 4 – Garantie
1. Holland Link garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien duidelijk is dat de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van de fabrieksgarantie na levering.
4. Holland Link verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Holland Link de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Holland Link vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Holland Link te retourneren en de eigendom daarover aan Holland Link te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Holland Link, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. In geval van garantie bezorgt de consument het artikel franko bij Holland Link. Holland Link zal na reparatie of vervanging zorgdragen voor franko terug bezorging bij de consument.
Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
1. Holland Link blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 6 – Onderzoek, reclames, herroepingsrecht
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Holland Link te worden gemeld, waarna in goed overleg de verdere afhandeling wordt bepaald.
3. Een niet zichtbaar of later optredend gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Holland Link. Na verloop van de garantietermijn is Holland Link gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Holland Link vereist.
5. Herroepingsrecht bij koop op afstand : U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons
geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
6. Niet teruggenomen worden: afgeknipte kabel, uitgepakte pickup elementen, pickup armen, in gebruik genomen of gemonteerde artikelen, speciaal voor de afnemer bestelde of vervaardigde artikelen en tweede hands c.q. inruil apparatuur.
Artikel 7 – Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde producten gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.
Artikel 8 – Prijsverhoging
1. Indien Holland Link met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is deze prijsopgave steeds onder voorbehoud van door fabrikant of importeur onvoorzien gewijzigde prijzen.
Artikel 9 – Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto op de door Holland Link aangeboden betalingswijzen te geschieden en wel vóór levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Holland Link aan te geven wijze en in de valuta waarin is
gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Holland Link en de verplichtingen van de consument jegens Holland Link onmiddellijk
opeisbaar.
Artikel 10 – Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. Indien Holland Link aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 11 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Holland Link zich de rechten en bevoegdheden voor die Holland Link toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Holland Link tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Holland Link, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Holland Link eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Holland Link worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Indien door Holland Link geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Holland Link jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Holland Link beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Holland Link niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Holland Link.
Artikel 13 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Holland Link geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Holland Link niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Holland Link heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Holland Link zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 14 – Geschillen
1. De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Holland Link het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen Holland Link en de consument is Nederlands recht van toepassing.
Rotterdam, 10 april 2024